เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

ที่มา http://web.ubu.ac.th/home/oard4/hsbung.html

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

                ทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้น้ำและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ ที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชดำริขึ้นและพระราชทานไว้แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรรม ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรโดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก จะมีความ เสี่ยงสูงมากในการขาดแคลนน้ำ กรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในฤดูปลูก โดยเฉพาะการทำนาจะทำให้ผลผลิตข้าว ไม่เพียงพอต่อการบริโภค

                ทฤษฎีใหม่ จะเน้นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจำนวนน้อย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยเน้นการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี โดยให้มีพืชผักและอาหารโปรตีนจากการเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน จากการทดสอบทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน ในพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี นั้นประสบผลสำเร็จ กรมวิชาการเกษตร จึงได้ขยายผลการสาธิตไปยังหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรเพื่อดำเนินการตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งกำหนดการจัดแบ่งพื้นที่เป็น 30-30-30-10 ดังนี้ คือ ขุดสระร้อยละ 30 ปลูกข้าวร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่ พืชสวน ร้อยละ 30 ที่อยู่อาศัยร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด

หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่

·       ให้เกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวเองได้ในระดับชีวิตที่ประหยัดทั้งนี้ ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น

·       มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจำปี โดยถือว่าครอบครัวหนึ่ง ทำนา ไร่ จะมีข้าว

       พอกินตลอดปี (หลักสำคัญของทฤษฎีนี้)

·       ต้องมีน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่

·       กำหนดการแบ่งพื้นที่อัตรา 30-30-30-10 (15 ไร่) คือ

                                1. สระน้ำ ไร่ ลึก เมตร (30 %)

                                2. นา ไร่ (30 %)

                                3. พืชไร่และพืชสวน ไร่ (30 %)

                                4. ที่ยู่อาศัยและอื่นๆ ไร่ (10 %)

ตัวอย่าง

โครงการตามแนวพระราชดำริ ” ทฤษฎีใหม่” จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการตามแนวพระราชดำริ ” ทฤษฎีใหม่” จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการในพื้นที่ 13 ไร่ โดยปรับสัดส่วนของพื้นที่ในแต่ละกิจกรรม ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ คือ สระน้ำร้อยละ 29 นาข้าวร้อยละ 38 แปลงพืชไร่ พืชสวนร้อยละ 29 และ ที่อยู่อาศัยร้อยละ 6 
พร้อมทั้งเลี้ยงเป็ด ไก่ และปลา ไว้เป็นอาหารและเสริมรายได้

ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรแปลงทดลอง บ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง ถนนสถิตย์นิมานกาล กิโลเมตรที่ 20-21
กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการ

ส่วนที่ 1 แหล่งน้ำ

 

 

พื้นที่ 3.5 ไร่ ลึก 4 เมตร เก็บกักน้ำได้ 15,610 ลูกบาศก์เมตร ฤดูแล้งระดับความลึกของน้ำต่ำสุดประมาณ 2.30 เมตร น้ำใน
สระนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกข้าว ใช้รดไม้ผล พืชไร่ พืชผัก และยังใช้เป็นแหล่งเลี้ยงปลากินพืชชนิดต่างๆ เช่น เลี้ยงปลา
ต่างๆ คือ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ปลาจีน ปลายี่สกเทศ และปลาบึก ( สระกักเก็บน้ำได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน
ชลประทานเขต 5 อุบลราชธานี กรมชลประทาน)
   

ส่วนที่ 2 นาข้าว

 

 

พื้นที่ 5 ไร่ ในฤดูฝนปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยวิธีหว่าน หลังเก็บเกี่ยวข้าว พื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกพืชอายุสั้นเพื่อเสริมรายได้ เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว และปลูกข้าวนาปรังพันธุ์ข้าวหอมคลองหลวง 1 และข้าวหอมสุพรรณบุรี โดยวิธีการหว่าน การ
ปฏิบัติดูแลรักษา หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิด ใช้ปุ๋ยคอกและสารสะเดาแทน
   

ส่วนที่ 3 พื้นที่ปลูกพืชไร่ ไม้ผลยืนต้นและพืชผัก

 

 

พื้นที่ 3.7 ไร่  

 1. แปลงพืชไร่ พื้นที่ 2.7 ไร่ ลักษณะดินเป็นดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การระบายน้ำเลว เนื่องจากเป็นพื้นที่ปรับระดับใหม่ ในระยะ แรกจึงต้องปรับปรุงสภาพดินก่อน โดยการใส่ปูนขาว ปุ๋ยคอกและแกลบ แล้วปลูกถั่วพร้าเป็นพืชบำรุงดิน หลังจากนั้น
  ปลูกพืชไร่ เช่น ถั่วพุ่ม มันสำปะหลัง
 2. แปลงไม้ผลบนขอบสระ พื้นที่ 1 ไร่ เป็นการใช้พื้นที่คันสระปลูกไม้ผลยืนต้นและพืชผักแบบผสมผสาน ชนิดพืชที่ปลูกได้แก่ ขนุน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ มะพร้าว มะม่วง มะไฟ และมะปราง กล้วย (กล้วยไข่ น้ำว้า และหอมทอง) พริก สับปะรด ตะไคร้ แค ชะอม ขี้เหล็ก มะขาม และกระถิน

 

 

ส่วนที่ 4 ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ

 

 

พื้นที่ 0.8 ไร่ เป็นที่สำหรับสร้างบ้าน สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุการเกษตร โรงเพาะเห็ดและคอกสัตว์ เช่น เป็ด ไก่
Advertisements
This entry was posted in เศรษฐกิจพอเพียง and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

 1. ปลา says:

  อยากจะขอรายละเอียดเกี่ยวกับบทความนี้ไปเผยแพร่ต่อจะได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • taijimaster says:

   บทความนี้ผมคัดลอกมาจากที่นี่ครับ http://web.ubu.ac.th/home/oard4/hsbung.html แต่ต้นฉบับเดิมถูกลบไปแล้ว อาจต้องลองถามไปที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th ครับ หรือไม่ก็ลอกไปดื้อๆ แบบที่ผมทำนี่แหละ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s